Privacyverklaring

jouw privacy is belangrijk

Onze online privacyverklaring is geschreven om je te informeren over onze verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van klanten van zwembad De Sprenkelaar. De inhoud van deze verklaring voldoet aan de eisen die gesteld zijn ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 van kracht is. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst verder wordt bijgewerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken alleen zogenaamde ‘identificerende’ gegevens, als dat nodig is voor het gebruik van een van onze producten, zoals een zwemles, abonnement of meerbadenkaart. Dan moeten wij gebruik kunnen maken van de voor- en achternaam, woonadres, geboortedata,  e-mailadres, telefoonnummer etc. Het begrip ‘verwerken’ is hier ruim bedoeld. Daarmee bedoelen wij onder meer ‘het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het zo nodig verstrekken aan derde partijen’.
Naast ‘identificerende gegevens’ verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij daarmee bij onze dienstverlening nadrukkelijk rekening gehouden moet worden. Bijzondere gegevens hebben betrekking op bijvoorbeeld de gezondheid (bv. medische data), financiële data, nationaliteiten, ras, seksuele voorkeur, politiek, religie.

Wie beheert jouw persoonsgegevens?
Stichting Zwembad Noord- Oost is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. De gegevens worden met specifieke software opgeslagen op daarvoor beveiligde servers. Het toezicht op de correcte gegevensverwerking gebeurt, naast de verantwoordelijkheden van het bestuur, door een privacymedewerker.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Toegang tot jouw gegevens hebben alleen de medewerkers, in dienst van Stichting Zwembad Noord Oost,  die daartoe geautoriseerd zijn en enkel voor de aanwending van de hen vanuit de Stichting toebedeelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Wat doen wij met deze gegevens?
De gegevens hebben wij nodig om de organisatie van het door jou gekochte product te kunnen realiseren. In voorkomende gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook om je nieuwsbrieven te sturen of om je via de mail om andere redenen te informeren. Indien je dit laatste niet meer wenst kun je de instructies volgen, zoals beschreven in elke nieuwsbrief.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt en geven deze alleen aan derden als wij daartoe om wettelijke of andersoortige juridische redenen verplicht zijn.

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren je persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. In geen geval worden jouw gegevens zonder je toestemming langer bewaard dan een termijn van 5 jaren. Deze beginselen gelden niet als wettelijke verplichtingen ons andere eisen opleggen.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens  in te zien, te laten verwijderen of te corrigeren. Ook kun je kenbaar maken niet meer door ons digitaal benaderd te willen worden, bijvoorbeeld met onze nieuwsbrief (‘het recht om vergeten te worden’). Bovendien kun je je gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, opvragen als je die gemakkelijk wilt doorgeven aan een andere organisatie. Dit heet het recht op dataportabiliteit.
Als je van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@sprenkelaar.nl vanaf het e-mail adres en onder vermelding van de naam waarop je verzoek betrekking heeft en natuurlijk ook je concrete vraag. Wij zullen je verzoek binnen maximaal 4 weken behandelen. Heb je een ingewikkelde vraag, dan kan het antwoord mogelijk wat langer op zich wachten, maar nooit langer dan 3 maanden.

Wat gebeurt er bij datalekken?
Als er onverhoopt toch nog iets niet goed mocht gaan met de bescherming van jouw gegevens dan melden wij dat zo snel mogelijk na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de datalek mogelijk nadelige gevolgen voor jou als klant van de Sprenkelaar kan hebben, dan wordt contact met je opgenomen.

Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website voor je extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat je browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op je computer en bieden ons de mogelijkheid om je browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Je kunt je browser zo instellen dat je over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat je in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien je geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Wat kun je doen als je een klacht hebt
Indien je van mening bent dat de bedrijfsleiding van zwembad De Sprenkelaar je persoonsgegevens niet correct verwerkt of beheert, stuur dan een e-mail naar info@sprenkelaar.nl of stuur een brief naar het bestuur van de Stichting Zwembad Noord Oost. Mocht je je willen beklagen via de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kun je hiervoor met deze instantie contact opnemen. Ga daarvoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.